ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาวินัยและธรรมาภิบาล มทร.พระนคร พร้อมด้วยคณะผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน (ITA) ประจำมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร