ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

มทร.พระนคร ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 (ระบบออนไลน์)

สำนักประกันคุณภาพ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ร่วมประชุมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2566 (ระบบออนไลน์) จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถวางแผนงานในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง และดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินITA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คุณภิญโญยศ ม่วงสมมุข พนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ คุณพงษ์พันธ์ โตสกุลไกร พนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และคุณอดิพงษ์ อทุน พนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้