ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นในวันระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562

สำนักประกันคุณภาพ จึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นในวันระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 เป็นระยะเวลา 2 วัน โดบมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ทำหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพ และทิศทางแนวโน้มของการประกันคุณภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อพัฒนาคุณภาพงานประกันคุณภาพ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การอบรมสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 ท่าน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพระดับคณะ และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล, อาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์, นางสาวเจนจิรา งามมานะ, และนายวรวุฒิ บุญกล่ำ มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในการอบรมสัมมนาฯ ในครั้งนี้