ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนาข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาอาชีวะ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2563

ประเมินคุณภาพการศึกษาอาชีวะ มทร.พระนคร ผ่านฉลุย (ปีการศึกษา 2563)