ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

ประชุมทบทวนการใช้ระบบCHE QA Online ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยได้อยู่ระหว่างการดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการบันทึกข้อมูลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ด้วย สำนักประกันคุณภาพจึงได้มีการจัดประชุมทบทวนการใช้ระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา  ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว