ประจำปีการศึกษา 2558

การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน

เอกสารรายงาน

คำสั่งและประกาศ 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพระดับสถาบัน
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพระดับคณะ

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2558 

แบบฟอร์มรายงายผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

คู่มือเกณฑ์การประเมิน สกอ.