ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนาข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมชี้แจงและตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่นได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักประกันคุณภาพได้จัดการประชุมชี้แจงและตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่นได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 29 เม.ย. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รู้และเข้าใจเกณฑ์การประเมินฯ ITA และเครื่องมื่อประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่นได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สามารถที่จะตอบแบบสำรวจได้