ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มทร.พระนคร วันที่ 8 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยสำนักประกันคุณภาพ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่งในปัจจุบัน มทร.พระนคร มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ จำนวนทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล โดยมหาวิทยาลัยฯ มีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ผู้ทรงคุณวุฒินอกราชการ อ.ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ และ ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล อาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นคณะกรรมการการประเมินฯ พร้อมเสนอแนะแนวทาง เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาต่อไป