ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

การประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 9 กุภาพันธ์ 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ในวันอังคารที่ 9 กุภาพันธ์ 2564 โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีผู้บริหาร หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ระดับคณะและสถาบัน สำนัก กองที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยได้จัดประชุมแบบออฟไลน์และออนไลน์(ผ่านโปรแกรม Google Meet)