ประจำปีการศึกษา 2555

เอกสารรายงาน

 1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
 2. รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
 3. ข้อเสนอแนะ-ภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหารปีการศึกษ 2555 (Improvement)

เอกสารประกอบ

 1. เป้าหมายคุณภาพ/นโยบาย/ตัวบ่งชี้(KPI) ปีการศึกษา 2555
 2. แผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
 3. MOU ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 4. แนวทางการบูรณาการพันธกิจของสถาบันการศึกษา

คู่มือเกณฑ์การประเมิน สกอ.

คู่มืองานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555

 1. คู่มือระบบการประกันคุณภาพ
 2. คู่มือตัวบ่งชี้การประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ
 3. คู่มือผู้ประเมินคุณภาพภายใน
 4. คู่มือPMQA

คำสั่งและประกาศ

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ กำกับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลรายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองSAR ปีการศึกษา 2555
 2. คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการการพัฒนาคุณภาพด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการทวนสอบ/ติดตาม/ขับเคลื่อนระบบและกลไกและตรวจรายงานประเมินตนเอง(SAR) ตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. รอบสาม ก.พ.ร. ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับมหาวิทยาลัย
 4. ประกาศ – นโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กร
 5. ประกาศ – ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 6. ประกาศ – นโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรม 5ส.
 7. ประกาศ – ให้ถือเป็นนโยบายสําคั ญในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  ตามนโยบายสถานศึกษา  3 ดี (3D)  ของรั ฐบาล
 8. ประกาศ – ให้ถือเป็นนโยบายสําคั ญในการดําเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ
 9. ประกาศ – ให้ถือเป็นนโยบายสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร