ประจำปีการศึกษา 2554

เอกสารรายงาน

 1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
 2. รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2554
 3. สรุปผลการประเมิน
 4. การพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์

เอกสารประกอบ

 1. เป้าหมายคุณภาพ/นโยบาย/ตัวบ่งชี้(KPI) ปีการศึกษา 2554 (ผ่านมติสภาฯ เมื่อ 22 มิ.ย. 2554 ปรับปรุงตาม ก.พ.ร. ปีงปม. พ.ศ. 2555)
 2. แผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
 3. MOU ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 4. เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ปีงบประมาณ 2555

คู่มือเกณฑ์การประเมิน สกอ.

 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนมกราคม 2554)
 • คู่มืองานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554

  1. คู่มือระบบการประกันคุณภาพ
  2. คู่มือตัวบ่งชี้การประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ
  3. คู่มือผู้ประเมินคุณภาพภายใน
  4. คู่มือPMQA
  5. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553

  คำสั่งและประกาศ

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ กำกับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลรายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองSAR ปีการศึกษา 2554
  2. คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการการพัฒนาคุณภาพด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย
  3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการทวนสอบ/ติดตาม/ขับเคลื่อนระบบและกลไกและตรวจรายงานประเมินตนเอง(SAR) ตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. รอบสาม ก.พ.ร. ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับมหาวิทยาลัย
  4. ประกาศ – นโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กร
  5. ประกาศ – ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
  6. ประกาศ – นโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรม 5ส.
  7. ประกาศ – ให้ถือเป็นนโยบายสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร็  ตามนโยบายสถานศึกษา  3 ดี (3D)  ของรั ฐบาล
  8. ประกาศ – ให็ถือเป็นนโยบายสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ
  9. ประกาศ – ให็ถือเป็นนโยบายสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร