ประจำปีการศึกษา 2553

 

 • คู่มือการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนมกราคม 2554)
 • เป้าหมายคุณภาพ/นโยบาย/ตัวบ่งชี้(KPI) ปีการศึกษา 2553(แก้ไขตาม สมศ.วันที่ 12 พ.ค.54 ผ่านมติ CEO วันที่ 9 ก.พ.54)
 • แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ มทร.พระนคร
 • ตัวบ่งชี้ภายในนักศึกษา มทร.พระนคร
 • ตัวบ่งชี้แสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการการพัฒนาคุณภาพด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์SAR ปี 53
 • ตัวบ่งชี้สถานศึกษา 3D
 •  

  รายงานการประเมิน ปีการศึกษา 2553

 • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 จากผู้ประเมินภายนอก วันที่ 19 – 21 กันยายน 2554
 • แบบฟอร์ม Improvement Plan จากข้อเสนอแนะการประเมินฯ ปีการศึกษา 2553
 •  

  คู่มืองานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553

 • คู่มือระบบการประกันคุณภาพ
 • คู่มือตัวบ่งชี้การประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ
 • คู่มือผู้ประเมินคุณภาพภายใน
 • คู่มือPMQA
 • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553
 •