ประจำปีการศึกษา 2552

 

 • Improvement plan รวมคณะ
 • Improvement plan ระดับมหาวิทยาลัย
 • ตัวบ่งชี้แสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • ประเด็นคำถามในการลงตรวจประเมิน
 • ฟอร์มรายชื่อผู้รับผิดตัวบ่งชี้ฯ ระบบ CHE QA Online
 •  

  คู่มืองานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2552

 • คู่มือระบบการประกันคุณภาพ
 • คู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ
 • คู่มือผู้ประเมินคุณภาพภายใน
 • คู่มือPMQA
 •  

  แผนการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2552

 • แผนการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2552
 •  

  เอกสารเพื่อการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ

 • คำสั่ง มทร.พ. เรื่อง..แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ กำกับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก้บข้อมูลรายงานตามเป้าหมาย     คุณภาพเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2552
 • เป้าหมายคุณภาพ มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2551 (เทียบปี 51+52)
 • แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552-2553
 • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 (1-7-53)
 •  

  รายงานการประเมินคุณภาพ (SAR) และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 มทร.พระนคร เกณฑ์ สกอ. (29-9-53)

 • รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (5-10-53)
 • สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละองค์ประกอบของแต่ละคณะ ปีการศึกษา 2552 ตามเกณฑ์ สกอ.
 •  

  เอกสารประกอบเล่มรายงาน SAR

 • แบบฟอร์มตารางผลงาน 4 ด้าน (หน่วยงาน/คณะให้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์)a>
  1) ด้านการวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม

  2) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
  3) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  4) ด้านกิจกรรม/โครงการในงานกิจการนักศึกษา
 •  

  Common Data Set

 • แบบฟอร์ม Common data set ระดับมหาวิทยาลัย
 • แบบฟอร์ม Common data set ระดับคณะ
 •  

  องค์ประกอบที่ 9

  หลักฐานอ้างอิงตัวบ่งชี้ที่ 9.1

  หลักฐานอ้างอิงตัวบ่งชี้ที่ 9.3