ประจำปีการศึกษา 2551

รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR

 • รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2551 มทร.พระนคร เกณฑ์ สกอ.(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 ต.ค.52)
 • รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551 มทร.พระนคร เกณฑ์ สกอ.(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 29 ก.ย.52)
 • ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินรายตัวบ่งชี้แต่ละคณะ ตามเกณฑ์ สกอ. (หลังตรวจ 24-26 ก.ย.2552) คณะกรรมการยังไม่ยืนยันเป็นทางการ
 • ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินรายตัวบ่งชี้แต่ละคณะ ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 50-51
 • แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะฯ ระดับมหาวิทยาลัย (รายองค์ประกอบ+ภาพรวม)
 •  

  เอกสารเพื่อการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ

 • คำสั่ง มทร.พ. เรื่อง..แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์กำกับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก้บข้อมูล รายงานตามเป้าหมาย
  คุณภาพเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2551
 • วิสัยทัศน์และเป้าหมายคุณภาพ มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2551
 • (ฉบับร่าง)เป้าหมายคุณภาพ มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2552 (CEO อนุมัติ 23 มิถุนายน 2552 เวลา 14.57 น.)
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2551
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2551
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง..นโยบายคุณภาพและค่านิยมองค์กร
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. ที่เป็นบุคคลภายนอก
  ปีการศึกษา 2551
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินร่วมเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ.
  ปีการศึกษา 2551
 • บันทึกตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
  ระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ปี2552
 • บันทึกตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
  ระหว่างนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ปี2552
 • บันทึกตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
  ระหว่างนายกสโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ปี2552
   

   

 • ความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
  ระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 5 แห่ง ปี2551
 • สัญญาความร่วมมือการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ด้านกิจการนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  อีสาน, รัตนโกสินทร์ พระนคร และตะวันออก ปี2550
 • ผลประเมินการใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน
 • ผลประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ
 •  

  แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

 • แผนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ (Master Plan) ปี2551 สำนักประกันคุณภาพ
 • แผนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปี2551 สำนักประกันคุณภาพ
 • (ตัวอย่าง)แผนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปี2551 งานประกันคุณภาพ คณะ………?

 • เอกสารประกอบเล่มรายงาน SAR

 • แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)   คณะสามารถใช้แนบท้ายรายงานได้แต่ต้องเปลี่ยนหัวตารางให้เป็นสาขาที่คณะมีอยู่
 • แบบฟอร์มผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2551 (ตาราง 9 ช่อง)
 • แบบฟอร์มผลการประเมินตนเอง เกณฑ์สกอ.(3-2)
 • แบบฟอร์มเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เกณฑ์ สกอ. ของ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2551
 • แบบฟอร์มเล่มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เกณฑ์ สกอ. ของ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2551

 • ข้อมูลพื้นฐาน (COMMON DATA SET) สำหรับคณะ

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 •