หลักฐานอ้างอิงตัวบ่งชี้ที่ 9.1

รายการหลักฐาน

สปภ. 9.1-1-01 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2552

สปภ. 9.1-1-01 คณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

สปภ. 9.1-1-03คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ กำกับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูล

สปภ. 9.1-1-04คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สปภ. 9.1-1-05แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพประจำปี2552และ2553

สปภ. 9.1-1-06เป้าหมายคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2552

สปภ. 9.1-2-01นโยบายคุณภาพ

สปภ. 9.1-2-02มติสภาเรื่องเป้าทหมายคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2552

สปภ. 9.1-3-01มาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/องค์ประกอบคุณภาพของ สมศ. สกอ.

สปภ. 9.1-4.1-01แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพประจำปี 2552 และ 2553

สปภ. 9.1-4.2-01ตารางแสดงผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมาย

สปภ. 9.1-4.3-01รายงานการประเมินภายในระดับคณะ/มหาวิทยาลัย

สปภ. 9.1-4.3-02 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสมศ. และสกอ.

สปภ. 9.1-5-01แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง เกณฑ์ สกอ.

สปภ. 9.1-6-01ระบบ FIS

สปภ. 9.1-6-02 ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ(กพร.)

สปภ. 9.1-7-01 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาอื่น