ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ 2553

 

 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของสถาบันอุดมศึกษา
 • คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธสศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 • คำรับรองก.พ.ร. จากสำนักงานก.พ.ร.ปีงบประมาณ 2553
  คำรับรอง+รายงานการปฏิบัติราชการฯ มทร.พระนคร 

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ฉบับรอเจรจา)
 • ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2553 (ฉบับแก้ไขวันที่ 29-03-03)
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2553 (ฉบับรอหนังสือเจรจาจากก.พ.ร.)
 • ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2553 (รอหนังสือเจรจาจากก.พ.ร.)
 • ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2553
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2553
  การตรวจประเมินก.พ.ร. ภายใน มทร.พระนคร 

 • แบบฟอร์มตรวจประเมินก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2553
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ+กำหนดการตรวจประเมินก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2553
 • รายงานผลการประเมินก.พ.ร. ภายใน มทร.พระนครการรับการตรวจประเมิน Site Visit
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการก.พ.ร. รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 • กำหนดการตรวจประเมินก.พ.ร.และรายชื่อผู้ประเมินจากผู้แทนสำนักงานก.พ.ร.และที่ปรึกษา (สมศ.)
 •