รวมแบบประเมิน/แบบสอบถาม/ข้อมูลประกอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

images (1)

หมายเหตุ : เป็นการรวบรวมลิงค์ แบบประเมิน/แบบสำรวจ/ข้อมูลประกอบฯ จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ที่เดียวกัน ซึ่งอาจมีการปรับเปลียนลิงค์ได้

ระดับหลักสูตรระดับคณะ/สถาบัน
 

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

No.ข้อมูลพื้นฐาน / แบบประเมิน
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรแหล่งข้อมูล/ฐานข้อมูลประเภทข้อมูล(แบบสอบถาม/ข้อมูล)หน่วยงานรับผิดชอบ
1แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต ตามกรอบ TQF
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตแบบสอบถามกพศ. > งานกิจการนศ.คณะ >หลักสูตร
2จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี
(ประกอบอาชีพอิสระ,มีงานทำก่อน-หลังเข้าศึกษา,ศึกษาต่อ,อุปสมบท,เกณฑ์ทหาร,รายได้ต่อเดือน)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตแบบสอบถามกพศ. > งานกิจการนศ.คณะ >หลักสูตร
3ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ป.โท และ ป.เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผุ้สำเร็จการศึกษษในระดับปริญญาโทและเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
( ปริญญาโท/เอก)
สวท. ข้อมูลหลักสูตร > วิชาการคณะ > สวท.
4ข้อมูลนักศึกษา
- สถิตินักศึกษา สมัคร-รับไว้
- สถิตินักศึกษาปัจจุบัน ทั้งหมด แยกคณะ/ชั้นปี/แนวโน้มการคงอยู่
- สถิตินักศึกษาสำเร็จการศึกษา
- สถิตินักศึกษาตกออกระหว่างปี
- สถิติสรุปคะแนนเฉลี่ยนักศึกษา
- FTES
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาสถิตินักศึกษาข้อมูลสวท. > งานทะเบียนคณะ > หลักสูตร
5ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คุณวุฒิ ตรี,โท,เอก
- ตำแหน่ง อาจารย์, ผศ.,รศ.,ศ.
- ผลงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
กบ. และสวท.ข้อมูลกบ. และสวท.
6ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์หลักสูตร > งานหลักสูตร แบบสอบถามหลักสูตร > งานหลักสูตร
7ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
- ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
- ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
- ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQFแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร แบบสอบถามสวท. > งานทะเบียนคณะ > หลักสูตร
8แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน
- ด้านการรับและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา
- ด้านการดำเนินงานของหลักสูตรและการจัดการศึกษา
- ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
- ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน
แบบสอบถามสวท.> งานทะเบียนคณะ > หลักสูตร
9แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนันสนุนในการเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนันสนุนในการเรียนแบบสอบถามสวส./สวท. > งานทะเบียนคณะ > หลักสูตร
 
 

ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565

ลำดับข้อมูลพื้นฐาน / แบบประเมินที่เกี่ยวข้องตัวบ่งชี้ (ระดับคณะ/สถาบัน)แหล่งข้อมูล/ฐานข้อมูลประเภทข้อมูล(แบบสอบถาม/ข้อมูล)หน่วยงานรับผิดชอบ
1จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด/ จำนวนหลักสูตรที่เปิดนอกที่ตั้ง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการจัดการหลักสูตรโดยรวมสวท. > งานวิชาการคณะข้อมูลสวท. > งานวิชาการคณะ
2จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
- จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ อ./ผศ./รศ./ศ
- จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญา ตรี/โท/เอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ
กบ. > งานบุคลากรคณะข้อมูลกบ. > งานบุคลากรคณะ
3จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ FTES ข้อมูลสวท.
4ระบบบริหารงานวิจัยตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ระบบบริหารงานวิจัยข้อมูลสวพ. > งานวิจัยคณะ
5จำนวน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สวพ. > งานวิจัยคณะข้อมูลสวพ. > งานวิจัยคณะ
6บทความวิจับหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยสวพ. > งานวิจัยคณะข้อมูลสวพ. > งานวิจัยคณะ
7แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการแบบสอบถามกพศ.> กิจการนักศึกษาคณะ
8ระบบการบริหารของสถาบัน
- ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)
- ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP)
- ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
- แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
- ระบบการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย(HRM)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน- ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)
- ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
- แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
- ระบบการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย(HRM)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ
ข้อมูลกนผ.