การประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
การประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มและคู่มือ