ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักประกันคุณภาพ

caret-down caret-up caret-left caret-right
นางสาวเจนจิรา งามมานะ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ

งานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

นางนพรัตน์ เหล่าวัฒนพงษ์ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
งานพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาววาสนา สังข์โพธิ์ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
งานบริหารโครงการฝึกอบรมและส่งเสริม

งานข้อมูลสารสนเทศและระบบ

นายวรวุฒิ บุญกล่ำ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
งานระบบสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริหารทั่วไป

นางสาวอทัยการณ์ จันเสนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
งานบุคลากร งานแผนและงบประมาณ KM
นางทิพย์สุคนธ์ ฉวีพิศาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานสารบรรณและพัสดุ