รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.

(อบรมวันที่ 11 – 13 ก.ค.59 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ)

 * สามารถดาวน์โหลดข้อมูล PDF ได้ที่ลิงนี้ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมิน ฯ สกอ. 11-13 ก.ค. 59

Tip : สามารถพิมพ์เลือกค้นหาเฉพาะ ชื่อ / นามสกุล/ คณะ / หลักสูตร  ได้ในช่อง Search
(ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559)