หน้าที่รับผิดชอบ

สำนักประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมในรูปแบบ RMUTP Model  มีกลไกการเชื่อมโยงการดำเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายทั้งระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ 2) การตรวจสอบคุณภาพ และ3) การประเมินคุณภาพ ดังนี้

1) การควบคุมคุณภาพ  ระดับมหาวิทยาลัย ประกาศนโยบายคุณภาพ “มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามพันธกิจทุกด้าน โดยใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นกรอบแนวทางในการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” และให้ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับร่วมกันดำเนินงานประกันคุณภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการดำเนินงานดังนี้

  • เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีคณะกรรมการบริหารคุณภาพ มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบ และมีคณะกรรมการกำกับดูแลและรับผิดชอบดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ มีหน้าที่กำกับดูแล ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหรือสนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • การกำหนดและถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบ่งชี้ (สป.อว.(สกอ.เดิม)). ในระดับสถาบันประจำปีการศึกษา กำหนดค่าเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ  และกำหนดผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบ รายตัวบ่งชี้ในระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน
  • กำหนดแผนดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา

2) การกำกับติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ การดำเนินงานด้านการกำกับติดตามและตรวจสอบคุณภาพ  มีการดำเนินการดังนี้

  • การกำกับการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ภายใต้ผู้กำกับตัวบ่งชี้ของทุกหน่วยงาน โดยหน่วยงานปฏิบัติงานจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้กำกับตัวบ่งชี้แต่ละระดับ
  • การทวนสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ภายใต้ผู้กำกับตัวบ่งชี้ของทุกหน่วยงาน

3) การประเมินคุณภาพ  สำนักประกันคุณภาพเป็นผู้กำหนดแนวทางและแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน

  • กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพและการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ของมหาวิทยาลัย(ทุกระดับ)
  • กำหนดให้แต่ละหลักสูตรและคณะรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมบันทึกผลการประเมินคุณภาพในระบบ CHE QA Online ของ สกอ.
  • สำนักประกันคุณภาพเป็นผู้ประสานงานกำกับการกรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินเข้าสู่ระบบ CHE  QA Online ของ สกอ. ให้ทันเวลาภายใน 120 วันหลังสิ้นปีการศึกษา
  • นำผลการประเมินคุณภาพทุกระดับในภาพรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป