ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ 2560

logoก.พ.ร.

งาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก.พ.ร ได้ยกเลิกการทำคำรับรับรองการปฏิบัติราชการ โดยให้ใช้คะแนน จากระบบ CHE QA Online ของ สกอ.