ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ 2559

logoก.พ.ร.

 

งาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เอกาสาร ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2559

แบบฟอร์ม ก.พ.ร. ปีงบประมาน พ.ศ. 2559

สถาบัน

  • (แบบฟอร์ม)ตัวอย่างหนังสือลงนามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
  • (แบบฟอร์ม)แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559(เอกสารประกอบ)
  • แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของสถาบันอุดมศึกษา

คณะ