การบริหารราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)

      ตามมาตรา 12 แหง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ไดวางระบบการปฏิบัติราชการแนวใหมที่มีความสําคัญในการสรางความรับผิดชอบของผูบริหารงานเพื่อที่จะกํากับการปฏิบัติราชการใหประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน จึงไดบัญญัติใหมีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณ์อักษร หรือ โดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยคณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผล และการให สิ่งจูงใจตามผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.พ.ร. เสนอ ในกรณีที่สวนราชการใดดําเนินการใหบริการที่มีคุณภาพและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และเป็นที่พึงพอใจแกประชาชน คณะรัฐมนตรีจะจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการ หรือใหสวนราชการใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการนั้น เพื่อนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการ หรือจัดสรรเปนรางวัลใหข้าราชการในสังกัดไดตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

      รายละเอียดการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร