ประจำปีการศึกษา 2556

การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

เอกสารรายงาน

 1. ายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา(จากบทสรุปผู้บริหาร)
 3. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ มทร.พระนคร  ประจำปีการศึกษา 2556 และข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจติดตาม 3ปี (สกอ.)
 4. รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
 5. แบบฟอร์ม-รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 (เล่ม SAR)
 6. แบบฟอร์ม-รายงานผลประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 (เล่มผลประเมิน)

 

เอกสารประกอบ

 1. เป้าหมายคุณภาพ/นโยบาย/ตัวบ่งชี้(KPI) ปีการศึกษา 2556
 2. แผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
 3. MOU ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 4. แนวทางการบูรณาการพันธกิจของสถาบันการศึกษา

คู่มือเกณฑ์การประเมิน สกอ.

คู่มืองานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556

 1. คู่มือระบบการประกันคุณภาพ
 2. คู่มือตัวบ่งชี้การประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ
 3. คู่มือผู้ประเมินคุณภาพภายใน
 4. คู่มือPMQA

คำสั่งและประกาศ

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ กำกับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลรายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองSAR ปีการศึกษา 2556 
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการทวนสอบ/ติดตาม/ขับเคลื่อนระบบและกลไกและตรวจรายงานประเมินตนเอง(SAR) ตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. รอบสาม ก.พ.ร. ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย
 3. ประกาศ – นโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กร
 4. ประกาศ – ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 5. ประกาศ – นโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรม 5ส.
 6. ประกาศ – ให้ถือเป็นนโยบายสําคั ญในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  ตามนโยบายสถานศึกษา  3 ดี (3D)  ของรั ฐบาล
 7. ประกาศ – ให้ถือเป็นนโยบายสําคั ญในการดําเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ
 8. ประกาศ – ให้ถือเป็นนโยบายสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร