ประจำปีการศึกษา 2550

 • รายงานการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2550 มทร.พระนคร (ฉบับเต็ม)
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง สมศ. มทร.พ วันที่ 20-22 สิงหาคม 2551
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มทร.พ ตามรายงาน SAR ปี 2550 ตามเกณฑ์ สกอ. (ผู้ตรวจภายใน)
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มทร.พ ตามรายงาน SAR ปี 2550 ตามเกณฑ์ สกอ. (ผู้ตรวจภายนอก)
 • ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินภายนอก สมศ.รอบ 2 มทร.พระนคร โดยคณะกรรมการประเมินภายนอก
  เมื่อวันที่ 20-22 ส.ค.2551
   

 • ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินรายตัวบ่งชี้แต่ละคณะ ตามเกณฑ์ สกอ. (หลังตรวจ 13-14, 20-21 ก.ย.2551)
 •