หลักฐานอ้างอิงตัวบ่งชี้ที่ 9.3

รายการหลักฐาน

สปภ. 9.3-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การประกันคุณภาำพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2552 และ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552

สปภ. 9.3-1-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ สาขาวิชาหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย สำหรับวงรอบปีการศึกษา 2552 ซึ่งประเมินในเดือนกันยายน 2553

สปภ. 9.3-1-03 ตารางสรุปการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ สาขาวิชา หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

สปภ. 9.3-1-04 ตารางสรุปการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพ

สปภ. 9.3-2-01คู่มือคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 แสดงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

สปภ. 9.3-3-01หนังสือนำส่ง และรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2552 ที่ส่งให้ สกอ.ตามกำหนดเวลา

สปภ. 9.3-4-01 ตัวอย่างโครงการ กิจกรรม ที่ทุกฝ่าย สาขา หน่วยงาน พิจารณาเลือก ออกแบบ และกำหนด ให้รองรับการนำไปสู่ความสำเร็จตามแต่ละมาตรการ (Improvement plan)

สปภ. 9.3-5-01 นวัตกรรมด้านประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้น เช่น สารคดีสั้น ทางคลื่นวิทยุ 90.75 MHz และวิทยุออนไลน์ รายการ 1 นาที กับการประกันคุณภาพ ()

สปภ. 9.3-5-02มีแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงแก่สถาบันอื่น เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาัลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันลศึกษา สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พานิชยการ กรมยุทธศึกษาทหารกระทรวงกลาโหม