การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษษ 2558 ครบรอบการดำเนินการแล้ว มหาวิทยาลัยได้มีกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่  10-11  พฤศจิกายน  2559 โดยเชิญคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกและภายใน ผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 ท่าน คือ

1. รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ประธานคณะกรรมการ
(ที่ปรึกษาประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
2. ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ คณะกรรมการ
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี)
3. อาจารย์ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี คณะกรรมการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานประกันคุณภาพ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)
4 ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท คณะกรรมการ
 (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร)
5. อาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ คณะกรรมการและเลขานุการ
 (อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร)