อบรมการใช้ระบบ IQA v.2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 กันยายน 2559

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 และจะต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในต่อไป เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาระบบ IQA v.2 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ทั้งการดำนเนินงานจัดเก็บ ตรวจสอบข้อมูล การกำกับติดตาม  และประเมินผล  ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานใช้ระบบ IQA v.2 ได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ สำนักประกันคุณภาพจึงได้จัดการอบรมการใช้ระบบ IQA v.2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว