โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ.

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ. ระหว่างวันที่  4  มีนาคม  2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  ซึ่งสำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยเฉพาะการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) และเอกสารต่างๆ เพื่อรับการประเมิน
3.เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กำหนดการโครงการ

กำหนดการโครงการฯ 4 มี.ค. 59

 

แผนที่โรงแรมรอยัลริเวอร์