ภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 23-25 กันยายน 2558

ภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 23-25 กันยายน 2558
วันที่ 23 กันยายน 2558  อธิการบดีกล่าวเปิด และคณะกรรมการตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมิน ตามตัวบ่งชี้

วันที่ 24 กันยายน 2558 คณะกรรมการตรวจประเมิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะต่างๆ

วันที่ 25 กันยายน 2558 คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปตรวจประเมินทั้งหมด และรายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา จากนั้นอธิการบดี กล่าวปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557