การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับสถาบัน) มทร.พระนคร ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2558

มหาวิทยาลัยได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2558  ซึ่งจะมีการตรวจการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะต่างๆ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความสามารถด้านประกันคุณภาพ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ กรรมการ
ดร.เอกธิป สุขวารี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย กรรมการและเลขานุการ

ปกSAR

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *