รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

สำนักประกันคุณภาพขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557 ( กลุ่ม 1 จัดอบรมโดย สกอ. และ กลุ่ม 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยใช้ หลักสูตรการอบรมและวิทยากรจาก สกอ. )  เพื่อให้คณะ/หลักสูตร พิจารณาเลือกรายชื่อเชิญเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2557 รายละเอียด ดาวน์โหลดได้จากไฟล์ด้านล่าง

 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557 logo_new

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *