ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประกาศ-อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษษภายใน _001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *