โครงการอบบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร KMQA วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2558 จ.กาญจนบุรี

สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร KMQA เพื่อให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2558 จังหวดกาญจนบุรี

วิทยากรบรรยายให้ความรูํ

1.ผศ.สุใจ   พรเจิมกุล

2.ผศ.สุขุมาล  หวังวณิชพันธ์

3.อาจารย์พิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ์

2.ผ.อ.พัทรียา  เห็นกลาง

โครงการ 8-9 มิ.ย. 58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *