(ฉบับร่าง)คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

 

    ร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

   (ประชาพิจารณ์ 6 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2557)

 

อ้างอิงจาก สกอ. ร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ฉบับประชาพิจารณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *