รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา(อบรมโดย มหาวิทยาลัย หลักสูตรสกอ.)

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (อบรมโดย มหาวิทยาลัย หลักสูตร สกอ.)

Tip : สามารถพิมพ์เลือกค้นหาเฉพาะ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา คุณวุฒิ ระดับผู้ประเมิน  ได้ในช่อง Search

(ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่  3 มีนาคม 2559)

รหัสผู้ประเมิน ตำแหน่งวิชาการ/คุณวุฒิชื่อนามสกุลสังกัดสาขาวิชาสังกัดคณะคุณวุฒิผู้ประเมินระดับ
MUAC00384ผศ.ดร.ชัชชัย เผ่าพงศ์เทคนิคศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเอกคณะ/สถาบัน
MUAC03462อาจารย์สมชาย เหลืองสดวิศวกรรมเครื่องกลคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโทหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
MUAC00386ผศ.ดร.นุชลี อุปภัยเทคนิคศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเอกคณะ/สถาบัน
-อาจารย์อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุลวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโทคณะ/สถาบัน
-รศ.นุกูล ชูทองวิศวกรรมโยธาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโทคณะ/สถาบัน
MUAC03409อาจารย์ขนิษฐา ดีสุบินวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโทคณะ/สถาบัน
-ผศ.สุชาดาเกตุดีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโทหลักสูตร
-อาจารย์ภาวนาชูศิริวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโทหลักสูตร
-อาจารย์ศุภโชคตันติวิวัทน์วิศวกรรมเครื่องกลคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโทหลักสูตร
-ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัยเหมาะใจวิศวกรรมเครื่องกลคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโทหลักสูตร
-ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เอกหลักสูตร
-อาจารย์ปรัชญา แพมงคลอุตสาหกรรมการบริการอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์โทหลักสูตร
-อาจารย์เกศทิพย์ กรี่เงินออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกายคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์โทหลักสูตร
-ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดมอุตสาหกรรมการบริการอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์โทคณะ/สถาบัน
-อาจารย์นฤศร มังกรศิลาอุตสาหกรรมการบริการอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์โทหลักสูตร
-อาจารย์ปัทมา พยุงวงศ์บัญชีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนโทคณะ/สถาบัน
-ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัสเทคโนโลยีมัลติมีเดียคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเอกคณะ/สถาบัน
MUAC08617อาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคมเทคโนโลยีมัลติมีเดียคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนโทคณะ/สถาบัน
MUAC03421ดร.ฉันทนา ปาปัดถาเทคโนโลยีมัลติมีเดียคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเอกหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
-อาจารย์อภิญญ์พัทร์กุสิยารังสิทธิ์เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนโทหลักสูตร
-อาจารย์ดุริยางค์คมขำเทคโนโลยีมัลติมีเดียคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนโทหลักสูตร
MUAC00391ผศ.พีรญา เชตุพงษ์การจัดการคณะบริหารธุรกิจโทคณะ/สถาบัน
-ผศ.ดร.ชยุต ภวภานันท์กุลบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจเอกคณะ/สถาบัน
-ดร.ธนธัส ทัพมงคลการบัญชีคณะบริหารธุรกิจเอกหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
-อาจารย์จำนงค์ จันทโชโตการบัญชีคณะบริหารธุรกิจโทหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
MUAC03460อาจารย์ศุภศิษฎ์ เร่งมีศรีสุขการจัดการคณะบริหารธุรกิจโทคณะ/สถาบัน
MUAC08615อาจารย์ผุสสดี วัฒนเมธาการตลาดคณะบริหารธุรกิจโทคณะ/สถาบัน
-ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญการตลาดคณะบริหารธุรกิจโทคณะ/สถาบัน
-ผศ.ศิริรัตน์ชำนาญรบระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจโทหลักสูตร
-ผศ.สิริบุปผาอุทารธาดาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะบริหารธุรกิจโทหลักสูตร
-ผศ.จิรพรมหาอินทร์การจัดการคณะบริหารธุรกิจโทหลักสูตร
-ผศ.จุรีรัตน์หล่อวิรัชสุธีการตลาดคณะบริหารธุรกิจโทหลักสูตร
-อาจารย์กรรณิการ์จะกอการเงินคณะบริหารธุรกิจโทหลักสูตร
-อาจารย์ศิริภรณ์ศิลปวานิชการเงินคณะบริหารธุรกิจโทหลักสูตร
-อาจารย์วรัญญาแก้วเชือกหนังการจัดการคณะบริหารธุรกิจโทหลักสูตร
MUAC03443ดร.พัทรียาเห็นกลางการบัญชีคณะบริหารธุรกิจเอกหลักสูตร
MUAC08618ผศ.วราลีศรีสมบัติการเงินคณะบริหารธุรกิจโทหลักสูตร
MUAC08620ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชูคณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทคณะ/สถาบัน
MUAC08648ผศ.สุนีย์ สัมมาทัตคณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทคณะ/สถาบัน
MUAC03431ผศ.นิตยา บุญสิทธิ์คณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทคณะ/สถาบัน
MUAC03455ดร.วิภา จักรชัยกุลวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกคณะ/สถาบัน
MUAC03463อาจารย์สยาม ลางคุลเสนคณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทคณะ/สถาบัน
MUAC00394ว่าที่ร้อยตรีวิชัย โกศัลวัฒน์วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทคณะ/สถาบัน
-อาจารย์มาโนชหลักฐานดีวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทหลักสูตร
-อาจารย์ศิริชัยสาระมนัสวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทหลักสูตร
-ดร.ปิยะพงษ์ปานแก้ววัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกหลักสูตร
-ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทองวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกคณะ/สถาบัน
-ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนคณะวิศวกรรมศาสตร์โทหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
-ผศ.วรวิทย์ วรนาวินวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์โทคณะ/สถาบัน
-อาจารย์สุรพล จักรชัยกุลวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์โทคณะ/สถาบัน
-อาจารย์อนันต์ เต็มเปี่ยมวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์โทคณะ/สถาบัน
-อาจารย์ศิริพลทองอ่อนวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์โทหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
MUAC03468อาจารย์สุทธิพงษ์จำรูญรัตน์วิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์โทหลักสูตร
MUAC03459ผศ.ศุภวุฒิเนตรโพธิ์แก้ววิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์โทหลักสูตร
-ผศ.ภูภูมิพ่วงเจริญชัยวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์โทหลักสูตร
MUAC03448ผศ.มนัสบุญเทียรทองวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์โทหลักสูตร
-ผศ.ปริศนาบุญยศักดิ์เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับคณะวิศวกรรมศาสตร์โทหลักสูตร
-อาจารย์อัญชลีมโนสืบวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์โทหลักสูตร
MUAC03445อาจารย์พิเชฐจิรประเสริฐวงศ์วิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์โทหลักสูตร
-อาจารย์อังคณา แวซอเหาะศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)คณะศิลปศาสตร์โทคณะ/สถาบัน
MUAC03446ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์โทหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
-อาจารย์สุทธิมา วันเพ็งศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ)คณะศิลปศาสตร์โทหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
MUAC03439ผศ.ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่างศึกษาทั่วไป(กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)คณะศิลปศาสตร์โทหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
-ผศ.ทรงสิริวิชิรานนท์ศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)คณะศิลปศาสตร์โทหลักสูตร
-อาจารย์ปภาดาสืบพลายการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์โทหลักสูตร
-อาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุลการออกแบบบรรจุภัณฑ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบโทคณะ/สถาบัน
MUAC03477อาจารย์อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูลการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบโทคณะ/สถาบัน
MUAC08609อาจารย์สันติ กมลนรากิจสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบโทคณะ/สถาบัน
-อาจารย์สุรภาวงศ์สุวรรณการออกแบบบรรจุภัณฑ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบโทหลักสูตร
-ดร.สาธิตเหล่าวัฒนพงษ์การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเอกหลักสูตร
MUAC03440อาจารย์พจนา นูมหันต์เทคโนโลยีเสื้อผ้าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นโทคณะ/สถาบัน
-ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นเอกคณะ/สถาบัน
-อาจารย์จรัสพิมพ์ วังเย็นออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นโทคณะ/สถาบัน
MUAC03444อาจารย์พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นโทคณะ/สถาบัน
MUAC08613ดร.กาญจนา ลือพงษ์เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นเอกคณะ/สถาบัน
-อาจารย์วิภาดากระจ่างโพธิ์เทคโนโลยีเสื้อผ้าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นโทหลักสูตร

 

ข้อมูลอ้างอิง : ข้อมูลผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(Website สกอ.)