รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. (อบรม 11-13 ก.ค. 59)

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.
(อบรมวันที่ 11 – 13 ก.ค.59 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ)

 * สามารถดาวน์โหลดข้อมูล PDF ได้ที่ลิงนี้ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมิน ฯ สกอ. 11-13 ก.ค. 59

Tip : สามารถพิมพ์เลือกค้นหาเฉพาะ ชื่อ / นามสกุล/ คณะ / หลักสูตร  ได้ในช่อง Search
(ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559)

ลำดับรหัสผู้ประเมินฯชื่อสกุลสังกัดสาขาวิชาสังกัดคณะ
1RMUTP1P-2559-1ผศ.ดร.รุ่งอรุณพรเจริญสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2RMUTP1P-2559-2อ.อัมภาภรณ์พีรวณิชกุลสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3RMUTP1P-2559-3อ.ภาวนาชูศิริสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4RMUTP1P-2559-4อ.ผกามาศชูสิทธิ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5RMUTP1P-2559-5อ.สมชายเหลืองสดสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6RMUTP1P-2559-6ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัยเหมาะใจสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
7RMUTP1P-2559-7อ.เกศทิพย์ กรี่เงินสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกายคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
8RMUTP1P-2559-8ผศ.ศรัทธาแข่งเพ็ญแขสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
9RMUTP1P-2559-9ผศ.เจตนิพัทธ์บุณยสวัสดิ์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
10RMUTP1P-2559-10ว่าที่ ร.ต.จักราวุธภู่เสมสาขาวิชาอาหารและโภชนาการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
11RMUTP1P-2559-11อ.ดวงรัตน์แซ่ตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
12RMUTP1P-2559-12ว่าที่ ร.ต.เขม อภิภัทรวโรดมสาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
13RMUTP1P-2559-13ผศ.ดร.ธนพรรณบุณยรัตกลินสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
14RMUTP1P-2559-14อ.สมปรารถนาสุขสละสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
15RMUTP1P-2559-15อ.ศันสนีย์ทิมทองสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
16RMUTP1P-2559-16อ.วิชชพรเทียบจัตุรัสสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
17RMUTP1P-2559-17อ.นิศากรไพบูลย์สินสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
18RMUTP1P-2559-18อ.อภิญญ์พัทร์กุสิยารังสิทธ์สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
19RMUTP1P-2559-19อ.ดุริยางค์คมขำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
20RMUTP1P-2559-20อ.เกษม เขษมพุฒเรืองศรีสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
21RMUTP1P-2559-21ผศ.ดร.ศิริรัตน์ชำนาญรบสาขาวิชาระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ
22RMUTP1P-2559-22ดร.รัตนาวลีไม้สักสาขาวิชาระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ
23RMUTP1P-2559-23ดร.ขวัญฤทัยบุญยะเสนาสาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจ
24RMUTP1P-2559-24ผศ.อมรศิริดิสสรสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ
25RMUTP1P-2559-25ผศ.จิรพรมหาอินทร์สาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจ
26RMUTP1P-2559-26อ.นิพลแก่นโกมลสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ
27RMUTP1P-2559-27อ.สมศรีเวิ่นทองสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ
28RMUTP1P-2559-28อ.นวรัตน์ชวนะโชติสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจ
29RMUTP1P-2559-29อ.อนงค์ไต่วัลย์สาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจ
30RMUTP1P-2559-30อ.ลลิดาจูมโสดาสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจ
31RMUTP1P-2559-31อ.ผุสสดีวัฒนเมธาสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจ
32RMUTP1P-2559-32ดร.สุนิสาสายอุปราชสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33RMUTP1P-2559-33อ.ภภัสสรสิงหธรรมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34RMUTP1P-2559-34ว่าที่ ร.ต.วิชัยโกศัลวัฒน์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35RMUTP1P-2559-35ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุลสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36RMUTP1P-2559-36อ.สุรสิทธิ์ประกอบกิจสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
37RMUTP1P-2559-37อ.ธวัชชัยชาติตำนาญสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
38RMUTP1P-2559-38อ.นิตินันท์ศรีสุวรรณสาขาวิชาการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์
39RMUTP1P-2559-39อ.นุชนาฎสายทองสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์
40RMUTP1P-2559-40ผศ.อำนาจเอี่ยมสำอางค์สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์คณะศิลปศาสตร์
41RMUTP1P-2559-41อ.สุภาวดีพุ่มไสวสาขาวิชาการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์
42RMUTP1P-2559-42ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
43RMUTP1P-2559-43อ.มัทธนี ปราโมทย์เมืองสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
44RMUTP1P-2559-44อ.กรณ์พงศ์ทองศรีสาขาวิชาสถาปัตย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
45RMUTP1P-2559-45ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
46RMUTP1P-2559-46อ.จรัสพิมพ์ วังเย็นสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
47RMUTP1P-2559-47อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
48RMUTP1P-2559-48ผศ.วาสนาช้างม่วงสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
49RMUTP1P-2559-49ดร.กาญจนาลือพงษ์สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
50RMUTP1P-2559-50อ.นฤพน ไพศาลตันติวงศ์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
51RMUTP1P-2559-51อ.เกษมมานะรุ่งวิทย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น