งานสารสนเทศและระบบ

งานสารสนเทศและระบบ

1. ดำเนินการประมวลผล วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลงานประกันคุณภาพ มทร.พระนคร

 – ปีการศึกษา 2555

2. ดูแล ควบคุมและติดตาม ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ มทร.พระนคร

ระบบ IQA มทร. พระนคร

ระบบ CHE QA Online

3. ดูแล พัฒนาเว็บไซต์ สำนักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร

 

 

IAQ V.2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *