ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ 2552

 

 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 • Site Visit ก.พ.ร. 6 เดือน งปม. 52 รร.สยามซิตี้ 12 มิ.ย. 52
 • คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 • ประเด็นการปรับปรุงรายละเอียดในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 • แบบตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ก.พ.ร.) รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2552 มทร.พระนคร 13 ต.ค. 52
 • แบบการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 • PM (ตัวชี้วัดที่ 18)
 • แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy maps)
 • ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2552 คำรับรอง+รายงานการปฏิบัติราชการฯ มทร.พระนคร
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2552
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 •