วิสัยทัศน์และแผน

ยุทธศาสตร์ และ แผนดำเนินงานการจัดการความรู้.

ปีงบประมาณ 2560

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย

แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย
แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2559

  • องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แผนที่ 1
  • แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1
  • องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แผนที่ 2
  • แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2
  • องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แผนที่ 3
  • แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3