วิสัยทัศน์และแผน

ยุทธศาสตร์ และ แผนดำเนินงานการจัดการความรู้

ปีงบประมาณ 2563

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย

แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย

แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย

แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย

แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย
แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2559

  • องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แผนที่ 1
  • แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1
  • องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แผนที่ 2
  • แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2
  • องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แผนที่ 3
  • แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3