กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย”

Untitled-3-p-768x306
เครือข่ายการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 ดร.ฉันทนา ปาปัดถา นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย มทร.พระนคร สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558 และ ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้