ประวัติและความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมา

สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง จัดตั้งสำนักส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ส. 2548 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภารกิจของหน่วยงาน ระดับกอง สำนัก และสถาบันในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2548 จึงจัดตั้งสำนักส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานภายใน ต่อมาได้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน โดยให้สำนักประกันคุณภาพอยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดี มีฐานะเทียบเท่ากอง ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงานภายในและการบริหารงานในกอง พ.ศ. 2557

โดยมีส่วนแบ่งราชการภายในสำนักประกันคุณภาพ  มีการแบ่งส่วราชการภายในออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้

  1. งานบริหารทั่วไป
  2. งานข้อมูลสารสนเทศและระบบ
  3. งานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา