ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

              เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานกรรมการ ร่วมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอกอีก 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถการ สัตยพาณิชย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์ ม่วงชู
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.(สกอ.เดิม)) เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานระบบและกลไกด้านประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย นอกจากการตรวจประเมินตามตัวบ่งชี้ แล้วคณะกรรมการยังได้เข้าร่วมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณบดี อาจารย์ประจำ บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการ ศิษย์เก่า นักศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.31 คะแนน