ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ : ระบบสารสนเทศวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน (IQA Score Dashboard)

ระบบสารสนเทศวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน (IQA Score Dashboard) คือ ระบบ สารสนเทศที่รวมรวบข้อมูลคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ถึง 2561 มาแสดงเป็นรายงานแผนภาพไว้ในจุดเดียว เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ตีความเพื่อตัดสินใจ ดำเนินงาน หรือวางแผนการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

คลิกเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน (IQA Score Dashboard)

หรือเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักประกันไปที่หัวข้อระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา