ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยได้กำหนดการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่าง วันที่ 14 ถึง 15 ตุลาคม 2563  โดยได้เชิญคณะกรรมการตรวจประเมินที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในด้านคุณภาพการศึกษา โดยมีรายนามด้งนี้

    • รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล                    ประธานกรรมการ
    • รศ.ดร.ฤดี   นิยมรัตน์                              กรรมการ
    • ผศ. ดร.วิสันต์  ตั้งวงษ์เจริญ                  กรรมการ
    • ผศ.อรรถการ   สัตยพาณิชย์                  กรรมการ
    • ผศ.กรรณิการ์   ม่วงชู                             กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการตรวจประเมินวันที่ 14 -15 ตุลาคม 2563