ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับคะแนนผลการประเมิน 93.38 ระดับ A

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับคะแนนผลการประเมิน 93.38 ระดับ A ซึ่งอยู่ใน อันดับที่ 1 ของกลุ่ม มทร. และอันดับที่ 9 ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาจาก 83 แห่ง

สามารถเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดผลการประเมินฯ หรือข้อมูล/เอกสารการดำเนินการต่างๆ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่ link นี้  ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563