ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA

>>คลิ๊กเพื่อตอบแบบประเมิน<<

หรือ Scan QR-Code เพื่อตอบแบบประเมิน