ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และ แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษา สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 (สกอ.)

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และ แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู้การปฏิบัติ พ.ศ. 2561

 

แหลงที่มา : สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา