ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17 -18 กันยายน 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560